NIS2 – Netox Konsultointi

Asiantuntevaa apua ja ohjeistusta

Netoxin NIS2-konsultaatiopalvelu tarjoaa asiantuntevaa apua ja ohjeistusta organisaatioille, jotka pyrkivät mukautumaan ja noudattamaan EU:n uutta NIS2-direktiiviä. Kun digitaaliset palvelut muodostavat yhä tärkeämmän osan yhteiskunnan ja talouden perusrakenteita, on olennaista suojata nämä kriittiset palvelut kyberuhkilta. Netoxin rooli on varmistaa, että organisaatiot eivät ainoastaan tunnista mahdollisia kyberuhkia, vaan myös hallitsevat tehokkaasti niiden liiketoiminnalle aiheuttamia riskejä ja vaikutuksia.

Netox NIS2 palvelupaketit

NIS2-direktiivi asettaa uusia, tiukempia vaatimuksia, jotka kohdistuvat yrityksiin ja niiden johtoon. NIS2 korostaa kyberturvallisuuden merkitystä, ajankohtaisuutta ja ohjaa yritysten johdon pohtimaan kyberturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia

Netoxin palveluiden avulla yritykset voivat vastata ja varautua näihin vaatimuksiin sekä saada realistisen kuvan nykytilanteesta ja konkreettisen suunnitelman, miten kyberuhkiin kannattaa omassa organisaatiossa varautua. Vain tekemällä asiat oikein voi välttää direktiivin noudattamatta jättämisen seuraamukset.

Organisaatiollinen vastuu

Organisaatiollinen vastuu on yksi NIS2-direktiivin kulmakivistä. Uuden NIS2-direktiivin myötä yritysjohtajien on otettava keskeinen vastuu kyberturvallisuusriskien hallinnasta ja varmistettava, että organisaation tietoturva on tarkoituksenmukainen riskitasoon suhteutettuna.

Organisaatioiden on toteutettava säännöllistä tietoisuuskoulutusta henkilöstölleen varmistaakseen, että työntekijät ovat tietoisia kyberuhkista ja osaavat reagoida niihin asianmukaisesti. Lisäksi osana organisaation kypsyystason kasvattamista on kiinnitettävä huomiota muun muassa toimitusketjujen turvallisuuteen, säännöllisiin auditointeihin ja suunnitelmalliseen etenemiseen.

Teknologiset kontrollit

NIS2-direktiivi korostaa vahvaa teknistä puolustusstrategiaa, joka alkaa tarkkaan kontrolloidusta pääsynhallinnasta, jolla varmistetaan että vain valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy järjestelmiin ja tietoihin. Verkon segmentointi ja päätelaitteiden turvallisuus ovat tärkeässä roolissa kyberuhilta suojautumisessa. Säännölliset haavoittuvuusanalyysit, huolellinen päivitysten hallinta, salaus, tietovarannot ja lokien hallinta luovat monikerroksisen turvallisuusrakenteen, jossa jatkuvasti kehittyvien kyberturvallisuushaasteiden torjunta on mahdollista. Kybertyrvan kannalta oleelliset kontrollit on mitoitettava aina oikein organisaation vaatimusten ja riskitason mukaisesti.

Operaatiotason vastuu

Operaatiotasolla NIS2 vaatii tarkkaan kuvattuja prosesseja, jotka puolestaan edellyttävät  organisaatioilta suunnitelmaa turvallisuuspoikkeamien havaitsemiseksi, niihin vastaamiseksi ja niistä toipumiseksi. Tämä täydentyy jatkuvalla turvallisuusvalvonnalla ja tiedon jakamisella, mikä ei ainoastaan auta reaaliaikaisessa uhkien havaitsemisessa vaan edistää myös yhteistyöhön perustuvaa puolustusasennetta koko toimialalla.

Valmistautuminen NIS2:een

NIS2-direktiiviin valmistautuminen sisältää kattavan kyberriskien hallintatavan, joka alkaa kaikkien digitaalisten omaisuuksien tunnistamisesta ja arvioinnista. Nämä varat on priorisoitava ja suojattava asianmukaisin puolustuskeinoin. Jatkuva seuranta ja vastaussuunnittelu ovat avainasemassa ylläpidettäessä joustavuutta, kun taas säännölliset arvioinnit varmistavat, että suojatoimet kehittyvät muuttuvan digitaalisen maiseman ja uusien uhkien mukana.

 

 

Valmistautuminen NIS2-direktiiviin on olennainen prosessi, joka vaatii yrityksiltä ja organisaatioilta huolellista suunnittelua ja toteutusta. Alla on kuvattu, miten NIS2-direktiiviin valmistautumisen ”vaiheet” liittyvät palveluun, joka tukee yrityksiä tässä tehtävässä.

Tietoturvan säätely ja vaatimustenmukaisuus:

GDPR, NIS2, ISO27001, ja muut säädökset asettavat perustan vaatimustenmukaisuudelle.

NIS2-direktiivi vaatii yrityksiltä säädösten tuntemusta ja niiden noudattamista, varmistamaan tietoturvan säätelyn ja vaatimustenmukaisuuden.

Laadi toimintasuunnitelma:

Kyberturvallisuusstrategian luominen NIS2-direktiivin mukaisesti.

Kyberturvallisuusstrategian tavoitteiden, päämäärien ja sitoumuksen määrittely.

Mittaaminen, raportointi ja valvonta:

Kyberturvallisuusvalmiuksien arviointi ja raportointi.

Kyberriskien yleiskatsauksen tuottaminen ja niiden valvonta.

Koulutus, opetus ja tietoisuuden lisääminen:

Työntekijöiden tietoturvatietoisuuden parantaminen.

Tietoisuus tietojenkalastelusta ja tietoturvallisuuskampanjoiden toteuttaminen.

Kyberiskien hallinta:

Tietojärjestelmien, prosessien ja resurssien arviointi.

Puutteiden tunnistaminen ja parannettavien alueiden määrittely.

Toteuta toimintasuunnitelma:

Sisäisen kyberriskiluokituksen kehittäminen.

Kyberiskien kypsyyden arviointi ja kypsyyden parantaminen eri toimialueilla

Jatkuva parantaminen:

Tietoturvatoimenpiteiden jatkuvan kehittämisen varmistaminen.

Tietoturvapoikkeamien hallintaan liittyvien prosessien kehittäminen.

Valmistaudu NIS2:een:

Valmistaudu NIS2-direktiiviin tunnistamalla ja priorisoimalla digitaaliset omaisuutesi.

Luo suojatoimet ja vastaussuunnitelmat kyberiskien hallitsemiseksi.

Konkreettiset työkalut ja asiantuntemusta

Näiden vaiheiden pohjalta NIS2-palvelu auttaa organisaatioita luomaan yhtenäisen ja kattavan kyberturvallisuusstrategian, joka tukee NIS2-direktiivin vaatimusten täyttämistä ja varmistaa yrityksen kykyä vastata nopeasti ja tehokkaasti mahdollisiin kyberuhkiin. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen ovat avainasemassa, sillä henkilöstön kyky tunnistaa ja reagoida kyberuhkiin on kriittinen tekijä kyberturvallisuusriskien hallinnassa. Teknologiset kontrollit ja operaatiotason vastuut tukevat kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyberturvallisuuteen, joka mahdollistaa jatkuvan parantamisen ja säädösten noudattamisen.

Netoxin NIS2 konsultaatio tarjoaa konkreettiset työkalut ja asiantuntemusta, jotta organisaatiot voivat ottaa proaktiivisen asenteen kyberturvallisuuden hallintaan, valmistautua ja sopeutua jatkuvasti muuttuvaan kyberturvallisuusympäristöön NIS2-direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Palvelumme avulla asiakkaat voivat edistää kyberturvallisuuden kulttuuria, rakentaa kestäviä suojauksia ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden kyberuhat huomioiden.

Paketit

Netox tarjoaa kolme erilaista palvelupakettia, jotka on suunniteltu tarjoamaan organisaatioille kokonaisvaltainen näkemys ja valmiudet NIS2-direktiivin vaatimuksiin vastaamiseen.

Kyberturvapaketti 1 – NIS2 Tutuksi

Tämä paketti keskittyy NIS2-kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteiden syvälliseen ymmärtämiseen. Puolen päivän työpajassa käsitellään riskianalyysia, tietojärjestelmien turvallisuusperiaatteita, poikkeamien käsittelyä, toiminnan jatkuvuutta ja kriisinhallintaa, toimitusketjun turvaamista, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta, kyberturvallisuuden perushygieniaa ja koulutusta, salaustekniikoita sekä henkilöstöturvallisuutta ja monia muita teknisiä valvontatoimia. Paketin hyötyinä ovat syvällinen ymmärrys NIS2-vaatimuksista ja asiakkaan ympäristön ja vaatimusten yhteensovittaminen​​.

Hinta: 600€ (alv 0%).

Kyberturvapaketti 2 – NIS2 Valmistautuminen

Toinen paketti tarjoaa työkalut kyberuhkien ja riskien tunnistamiseen. Se sisältää myös assettien ja uhkien arvioinnin sekä riskiarvioinnin ja NIS2-puutteiden tunnistamisen. Tämä puolen päivän työpajan tavoitteena on kehittää organisaation kykyä tunnistaa liiketoimintaa uhkaavia tekijöitä ja syventää ymmärrystä kyberriskeistä ja niiden tunnistamisesta​​.

Hinta: 600€ (alv 0%).

 

Kyberturvapaketti 3 – NIS2 Kyberturvakartoitus

Kolmas paketti on yksilöllisesti sovittavissa ja tarjoaa kattavan hallinnollisen ja teknisen turvallisuuskartoituksen. Tämä palvelu keskittyy asiakkaan liiketoiminnan ja IT-ympäristön riskienhallintaan, antaen yksityiskohtaisen kuvauksen kyberturvan nykytilasta ja sisältäen selkeän tehtävälistan ja korjausehdotukset. Kyberturvakartoitus antaa mahdollisuuden laajentaa kartoitusta CyberSafe-kyberturvakartoitukseen​​.

Hinta: 5600€ (alv 0%).

Arvo Organisaatiolle

Vahvistaa kyberturvallisuuden perustaa.

Auttaa täyttämään EU:n vaatimukset.

Parantaa kyberturvallisuuden tietoisuutta ja valmiuksia organisaatiossa.

Lopputulos: Kattava ja strateginen lähestymistapa NIS2-direktiivin mukaiseen kyberturvallisuuteen, parantaa valmiuksia ja vähentää riskejä.

Ota yhtettä