Vastuullisuus

Netox sitoutuu kestävään kehitykseen

Vastuullinen IT-palveluiden tuottaja

Ympäristövastuullisuutemme IT-palveluiden tuottajana näkyy kaikessa toiminnassamme: prosessimme ja palvelumme suunnitellaan siten, että energian, luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttö on mahdollisimman tehokasta, varmistamme laitteiden vastuullisen elinkaarenhallinnan ja suosimme kumppaneita, jotka edistävät kestävää kehitystä. Toimintamme on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin vaatimusten mukaisesti.

Pyrimme aktiivisesti siirtymään teknologioissa uudempiin, energiankulutuksen kannalta tehokkaampiin ja ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin. Tarjoamme kestäviä digitaalisia palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat toimia resurssiviisaammin ja ilmastoystävällisemmin.

Lue lisää ympäristövastuullisuudestamme

Kohti kestävämpiä käytäntöjä

Teemme konkreettisia toimenpiteitä ympäristötietoisuuden edistämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Olemme laatineet ilmastotiekartan, jossa asetimme tavoitteeksemme olla hiilineutraali koko liiketoimintamme osalta vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotiekartta sisältää seuraaville vuosille konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat mm. ympäristövastuullisuuden huomioiminen hankinnoissa, uusiutuvien energialähteiden käyttö ja vähäpäästöisen työmatkaliikkumisen tukeminen.

Laskemme hiilijalanjälkemme vuosittain koko liiketoimintamme osalta (scope 1-3) seurataksemme ilmastotiekartassa asetettujen päästövähennystavoitteidemme toteutumista. Hiilijalanjäljen laskenta auttaa meitä ymmärtämään syvällisesti, mistä päästöt syntyvät ja miten niitä pienennetään.

Netox Oy on sitoutunut olemaan hiilineutraali yritys vuoteen 2035 mennessä, ja vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on 100 % vähennys scope 1–2 päästöissä.

Päästöt numeroina 2022

Laskelmassa on otettu huomioon päästöt koko arvoketjusta (Scope 1, 2 & 3), mukaan lukien seuraavat päästölähteet.

Scope 1

Ajoneuvojen polttoaineet:
Käytöstä syntyvät päästöt

Scope 2

Sähkö
Kaukolämpö

Scope 3

Laitteiden myynti
Ostot
Pakkausmateriaalit
Kuljetus
Työmatkat ja työmatkustus
Jätehuolto ja veden käyttö
Polttoaineen tuotanto

3482t

Emissions / Year

154t

Emissions / Revenue M€

28t

Emissions / Employee

Koko arvoketjun päästöt

Laskenta huomioi koko arvoketjun päästöt, mukaan lukien ajoneuvojen polttoaineiden käytön, sähkön ja kaukolämmön, tuotteiden myynnin, hankintojen, pakkausmateriaalien, kuljetuksen, työmatkaliikenteen ja liikematkustuksen, jätehuollon ja vedenkäytön sekä polttoaineiden tuotannon.

Yhteensä Netoxin päästöt vuonna 2022 olivat 3482 tonnia CO2e, mikä vastaa noin 6798 kilometrin ajamista autolla per tonni. Netoxin liikevaihtoon suhteutettuna päästöt olivat 154 tonnia CO2e miljoonaa euroa kohden ja työntekijää kohden päästöt olivat 28 tonnia CO2e. Nämä mittaustulokset asettavat meille lähtökohdan, josta voimme suunnata toimemme kohti entistä kestävämpiä käytäntöjä.

Eettinen ja lainmukainen liiketoiminta – Whistleblowing

Keskeistä Netoxin toiminnalle on liiketoiminnan vastuullisuus ja riskienhallinta. Netox noudattaa toiminnassaan eettisiä periaatteita sekä 1.1.2023 voimaan astunutta ilmoittajansuojelulakia (1171/2022), jolla on pantu käytäntöön EU:n ilmoittajansuojeludirektiivi, ns. Whistleblowing-direktiivi.

Käytössämme on anonyymi Whistleblowing-kanava WhistleB. Ilmoituskanavan kautta tarjoamme mahdollisuuden työntekijöille, kumppaneille ja muille sidosryhmille ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä. Whistleblowing -kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen ja ilmoitukset on aina tehtävä vilpittömässä mielessä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Netoxin Whistleblowing-tiimin toimesta.

 

Netoxin Eettiset periaatteetLinkki Whistleblowing-järjestelmäänWhistleblowing Tietosuojaseloste

Ilmoituksen voi jättää täysin anonyymisti tai omalla nimellä. Jos havaitset epäkohtia toiminnassamme, kerro niistä meille välittömästi. Kanavan kautta voi tehdä ilmoituksen esimerkiksi seuraavanlaisista rikkomuksista:

  • Lahjukset ja sopimattomat lahjat
  • Kilpailulainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset
  • Tietosuojalainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset
  • Taloudelliset väärinkäytökset
  • Vakavat syrjinnän tai ahdistelun muodot
  • Ympäristörikkomukset
  • Muut lainsäädäntöä tai Netoxin eettisiä ohjeita vastaan tehdyt vakavat rikkomukset.

Whistleblowing-palvelu on ulkopuolisen tarjoama ja turvattu alusta, jossa ei tallenneta metatietoja eikä IP-osoitteita, mikä takaa ilmoittajien anonymiteetin. Ilmoittajat saavat tunnukset viestintää varten Netoxin tiimin kanssa. Ilmoitukset ovat vain tiimin ja valikoitujen osapuolten nähtävissä, ja tapauksia käsitellään asianosaisten etuja kunnioittaen. Kun tapaus on ratkaistu tai tietoja ei tarvita, henkilötiedot poistetaan.

 

Vastuullisuus, työturvallisuus ja henkilöstön arvostus

Toimintamme on vastuullista

Henkilöstömme on menestyksemme perusta. Liiketoiminnassa kunnioitamme kansainvälisiä ihmis- ja työoikeuksia. Rekrytoimme, palkkaamme ja työllistämme osaajia heidän osaamisensa perusteella.

Tarjoamme yhtäläiset työmahdollisuudet sukupuoleen, kansalaisuuteen, uskontoon, etniseen alkuperään tai muuhun vastaavaan tunnuspiirteeseen katsomatta. Näiden periaatteiden noudattamista odotamme myös kumppaneiltamme.

Toimimme vastuullisesti, asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä:  toteutamme ISO-standardeihin (ISO 14001, ISO 9001, ISO 20000-1, ISO 27001) perustuvia riskinarviointeja säännöllisesti ja kehitämme myös toimintaamme, työhyvinvointia ja työturvallisuutta jatkuvasti.

Tietoturvallisuus ja digitaalinen luottamus 24/7

Olemme sitoutuneet tietoturvatyöhön ja tiedon suojaamiseen. Olemme mukana kansallisissa ja kansainvälisissä tietoturva-alan kehityshankkeissa. Meillä on sertifioitu ISO 27001 -tietoturvanhallintajärjestelmä koko toiminnallemme.

Takaamme tietoturvan ja tietosuojan luotettavuuden kumppaneihimme ja viranomaisiin päin toimiessamme osapuolena näille kriittisissä projekteissa. Arvioimme jatkuvasti tietoturvan hallintakeinojen ja tietoturvakäytäntöjen soveltuvuutta omaan ja asiakkaidemme tarpeeseen.

Varmistamme, että jokaisella työntekijällä on pääsy työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin. Muistamme myös salassapitovelvollisuutemme: jokaisella Netoxin työntekijällä ja Netoxin lukuun toimivalla kumppanilla on velvollisuus pitää työasiat salassa. Varmistamme henkilöstömme tietoturvatietoisuuden ja -osaamisen säännöllisillä tietoturvakoulutuksilla.

 

Tietosuoja on tärkeää asiakkaillemme ja työntekijöillemme, ja olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojaamaan heidän henkilötietojaan. Käsittelemme asiakkaidemme ja työntekijöidemme henkilötietoja lakien sekä sisäisten ohjeidemme mukaisesti.

Yhdessä kiusaamista vastaan!

Tehdään asiat ilon kautta

Emme Kiusaa -kampanja (entiseltä nimeltään Älä Kiusaa) on vuonna 2017 ensimmäisen kerran järjestetty kampanja, jonka tarkoituksena on ehkäistä kouluilla, työpaikoilla ja muissa yhteisöissä esiintyvää kiusaamista. Kampanjan taustalla ovat jalkapalloseura AC Oulu ja kampanjan yhteistyökumppanit.

Toimimme AC Oulun pääyhteistyökumppanina. Sitoudumme toimimaan kiusaamista vastaan ja nuorten paremman koulutulevaisuuden puolesta. Samalla sitoudumme turvallisen harrastus- ja työympäristön takaamiseen, avoimeen keskusteluun, tasavertaisuuteen ja yhteisiin pelisääntöihin.

#emmekiusaa

Lue lisää